Головна Усі довідники Довідники Інше

Єдиний податок: порядок обрання, переходу або відмови

Порядок обрання, переходу або відмови від єдиного податку

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи встановлені статтею 298 Податкового кодексу України.

Порядок обрання, переходу або відмови платниками ЄП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп

Обрання або перехід на спрощену систему

Для обрання або переходу на спрощену систему госпсуб'єкту потрібно не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу подати заяву в один з таких способів:

1) особисто або уповноваженою на це особою;

2) поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб;;

4) державному реєстратору як додаток до заяви про держреєстрацію. Електронна копія заяви, що виготовлена шляхом сканування, передається держреєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з заяви про держреєстрацію на проведення держреєстрації юрособи або фізособи — підприємця.

У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості:

 • найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юрособи) або ПІБ фізособи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізиосіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • податкову адресу суб'єкта господарювання;
 • місце провадження господарської діяльності;
 • обрані госпсуб'єктом види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;
 • обрані суб'єктом господарювання група та ставка ЄП або зміна групи та ставки;
 • кількість осіб, які одночасно перебувають з фізособою — підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юрособи;
 • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Зареєстровані фізособи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася держреєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи та ставки єдиного податку для першої або другої групи, вважаються платниками ЄП з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася держреєстрація.

Зареєстровані суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня держреєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи та ставки єдиного податку для третьої групи, яка не передбачає ПДВ (тобто 5%), вважаються платниками єдиного податку з дня їх держреєстрації.

Госпсуб'єкт, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких ПЗ чи податкового боргу.

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, також може прийняти рішення про перехід на спрощену систему шляхом подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Проте такий перехід можливий:

 • лише один раз протягом календарного року;
 • за умови відповідності критеріям, які дають право обрання спрощеної системи (протягом року, що передує періоду переходу);
 • до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. При цьому якщо госпсуб'єкт протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізособи — підприємця, то при переході до розрахунку доходу включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження госпдіяльності за такий попередній календарний рік.

Отже, за умови дотримання платником єдиного податку вимог для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату ЄП, встановленого для інших груп, шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає ПДВ до складу єдиного податку.

У разі зміни відомостей до заяви включаються (за наявності) дані про:

 • зміну найменування (для юрособи) ПІБ фізособи — підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків). В такому випадку заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін;
 • зміну податкової адреси;
 • зміну місця провадження госпдіяльності;
 • зміну видів господарської діяльності;
 • зміну організаційно-правової форми юрособи;
 • дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;
 • дату (період) припинення платником ЄП провадження господарської діяльності;
 • зміну групи та ставки платника єдиного податку.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

У разі зміни найменування юрособи, прізвища, імені, по батькові фізособи-підприємця або серії та номера паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

У разі зміни податкової адреси госпсуб'єкта, місця провадження госпдіяльності, видів госпдіяльності заява подається платниками єдиного податку І і ІІ груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

З 23 травня у разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку III групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни. 

При цьому у разі зміни ставки єдиного податку заява подається платником єдиного податку III групи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися така ставка.

Відмова від спрощеної системи оподаткування

Для відмови потрібно також подати заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року).

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату іншихподатків і зборів у таких випадках та в строки (див. таблицю)

Випадки для переходу на сплату інших податків і зборів Строки переходу
У разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками першої і другої груп та нездійснення переходу на застосування іншої ставки З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося перевищення
У разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу 7000000 грн, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи
У разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками третьої групи
У разі застосування платником ЄП іншого способу розрахунків, ніж в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків
У разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми
У разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення
У разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності
У разі наявності податкового боргу більше 1020 грн на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів В останній день другого із двох послідовних кварталів
У разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у пп. 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність

 

Порядок обрання, переходу чи відмови платником ЄП 4-ї групи

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою (може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податкуза рішенням контролюючого органу) (ст. 299.10 ПКУ).

Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають не пізніше 20 лютого поточного року:

 • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), - контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);
 • звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки (юридичні особи);
 • розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (юридичні особи) - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
 • відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Фізичні особи - підприємці, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вперше подають визначену цим пп. 298.8.1 ПКУ звітність протягом 20 календарних днів з дня подання такої заяви.

Сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов’язків щодо погашення податкових зобов’язань або боргів, які передані йому як правонаступнику

У разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник - юридична особа сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах (пп. 298.8.4 ПКУ).

Якщо така частка не перевищує 75 відсотків у зв'язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до платника в наступному податковому (звітному) році зазначена вимога не застосовується. Такі платники для підтвердження статусу єдинника подають декларацію разом із рішенням Верховної Ради АРК, обласних рад про наявність обставин непереборної силита перелік госпсуб'єктів, постраждалих внаслідок таких обставин.

Зареєстровані в установленому порядку фізособи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася держреєстрація, подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для IV групи, вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації (пп. 298.8.5 ПКУ).

Платники єдиного податку четвертої групи (фізичні особи - підприємці), які у податковому (звітному) періоді не забезпечили дотримання сукупності умов (критеріїв), передбачених підпунктом "б" підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, зобов’язані сплатити у поточному році податок у розмірі, що розраховується виходячи з 25 відсотків річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку, та з наступного податкового (звітного) кварталу перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування (п. 298.6 ПКУ).

Заява про такий перехід подається таким платником податку не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому не забезпечено дотримання сукупності умов (критеріїв), передбачених підпунктом "б" пп. 4 пункту 291.4 статті 291 ПКУ.

Єдинники IV групи можуть самостійно перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну заяву, за умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що розраховується виходячи з 25 відсотків річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на IV групі.

Сільськогосподарський товаровиробник повторно може бути включений до IV групи платників єдиного податку не раніше ніж через два календарні роки після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку IV групи. Але це правило не діє у разі анулювання реєстрації платником єдиного податку четвертої групи юрособи за ініціативою контролюючого органу.

У певних випадках платником ЄП подається уточнена декларація (пп. 296.7 ПКУ). Такі випадки зазначені у пп. 295.9.4 та 295.9.5 ПКУ: у разі припинення платника ЄП шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або у разі зміни площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування.

Платники ЄП звільняються від обов'язку сплати низки податків, які визначені пп. 297.1 ПКУ. Але, як зазначалося вище, у пп. 298.8.4 ПКУ є умова, згідно з якою, якщо у звітному році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75%, особа у наступному податковому році буде сплачувати податки на загальних підставах, що означає обов'язковий перехід на загальну систему. Щоправда, така вимога не застосовується, якщо зменшення частки не залежало від платника ЄП і пов'язане з виникненням обставин непереборної сили. Такий факт повинен підтверджуватись рішенням Верховної Ради АР Крим, обласних рад про наявність обставин непереборної сили та переліком СГ, що постраждали внаслідок таких обставин.

Дивіденди, що виплачуються платниками єдиного податку ІІІ групи (юрособами) та IV групи (юрособами) власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими розділами II і IV ПКУ (пп. 297.4 ПКУ).

Платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента — юрособи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та у строки, встановлені розділом III ПКУ (пп. 297.5 ПКУ).

Рубрика:
Довідники / Інше
Теги:
1 група ЄП , 2 група ЄП , 3 група ЄП , 4 група ЄП , Єдиний податок

30 днiв передплати безкоштовно!