Головна Усі довідники Довідники Інше

Виплати, що включаються до середнього заробітку

Виплати, що включаються до середнього заробітку для розрахунку середньої зарплати

Згідно з Порядком №100

Виплати, що включаються до середнього заробітку для розрахунку середньої зарплати Виплати, які не враховуються при обчисленні середньої зарплати
1) основна зарплата;
2) доплати і надбавки:
— за надурочну роботу та роботу в нічний час;
— за суміщення професій і посад; за розширення зон обслуговування або за виконання підвищених обсягів робіт працівниками-погодинниками;
— за високі досягнення в праці (високу професійну майстерність);
за інтенсивність праці, керівництво бригадою, вислугу років та інші;
3) виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії (пропорційно до тієї частини, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді);
4) винагорода за підсумками річної роботи (шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої у поточному році за попередній календарний рік) тощо.
1) виплати за виконання доручень одноразового характеру, що не входять до обов'язків працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад — виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачуються за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу працівникам, які не є штатними заступниками);
2) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, вихідна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію);
3)
 компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
4)
 премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за впровадження нової техніки і технології, збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, за впровадження нової техніки та технології, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності);
5)
 грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
6)
 літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що виплачується за авторським договором;
7) вартість безоплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувального харчування;
8)
 дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв та будинків відпочинку;
9)
 виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу;
10)
 вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування; заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);
11)
 суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
12)
 доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами трудового колективу в майно підприємства;
13) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати
Рубрика:
Довідники / Інше
Теги:
Заробітна плата